نشست سرپرست جهاددانشگاهی با ریاست پارک علم و فناوری استان

۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ۲