مقاله

چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در مجله ISC

۱۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۲ کد : ۱۱۸۹۳ عمومی پژوهش و فناوری پربازدید ترین اخبار
چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در مجله ISC

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد ، در این تحقیق با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط تمایل به پرداختشهروندان شهر اهواز جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی بررسی شده است. جهت بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت، از مدل اقتصادسنجی لاجیت استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از طریق یک مطالعه میدانی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 233 خانوار ساکن شهر اهواز به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای جمع آوری شده است.

ایمان دانایی فر پژهشگر جهاددانشگاهی بیان کردند. مطابق نتایج 74 درصد خانوارها، حاضر به پرداخت مبلغی جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی بودهاند. به طوری که تمایل داشتهاند جهت بهبود آب شرب سالم مبلغ 2119 ریال به ازای هر مترمکعب در ماه پرداخت نمایند. همچنین بر اساس این مطالعه، متغیرهای تأهل و جنسیت تاثیر معنیداری بر تمایل به پرداخت خانوار ندارند. سایر متغیرهای مدل یعنی سن، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد و قیمت پیشنهادی معنیدار بوده است. با توجه به ارزش و اهمیت بالای بهبود کیفیت آب
آشامیدنی، پیشنهاد میشود که سیاستهایی جهت حفظ استانداردهای کیفیت آب اتخاذ گردد.

text to speech icon

لینک دانلود فایل

( ۵ )

نظر شما :