چاپ مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی در فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن و محیط روستا

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۴ کد : ۲۹۸۵۶ پژوهش و فناوری
مقاله معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد در فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن و محیط روستا، پذیرش چاپ گرفت.
چاپ مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی در فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن و محیط روستا

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد، مقاله مهندس سعید رشیدی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد به‌ عنوان نویسنده اول و جناب آقای دکتر کمانی و دکتر موغلی از اساتید دانشگاه پیام نور شیراز بعنوان همکاران، با عنوان تأثیر بکارگیری حکمرانی شبکه‌ای، بر عناصر مدیریت بحران در بلایای طبیعی در سازمان‌های مرتبط با بحران استان کهگیلویه وبویراحمد، در تاریخ 24/1/1400 برای چاپ در شماره 173 فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن و محیط روستا متعلق به پژوهشکده سوانح طبیعی در بهار 1400 پذیریش گرفت.
این مقاله که متناسب با نیاز روز مدیریت استان در زمینه مدیریت بحران های طبیعی ارائه شده است، پیشنهادات کاربردی زیر در زمینه مدیریت بحران های طبیعی در استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح ذیل ارائه شده است:
1- حکمرانی شبکه‌ای در مدیریت بحران های طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، به ترتیب در مراحل پیش بینی بحران ها، مقابله با بحران ها، مرحله آمادگی در برابر بحران و در نهایت مرحله احیاء و بازسازی بکار گرفته شود.
2- با همسان سازی پروتکل های همکاری بین سازمانی، ساختارها، سیستم ها، فرهنگ ها و ارزش های نهادهای درگیر همکاری، تدوین دستور جلسه های مشترک، هم افزایی سازمان های شرکت کننده در فرآیند همکاری و همچنین آموزش افراد شاغل در دستگاه های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران استان برای کار تنگاتنگ با یکدیگر با حفظ هویت سازمانی، همکاری بین سازمانی بعنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی شبکه ای در مراحل مختلف مدیریت بحران بخصوص در مراحل: مرحله احیاء و بازسازی، مرحله پیش بینی بحران، مرحله مقابله با بحران و در نهایت مرحله آمادگی در برابر بحران، مورد نظر و عمل مدیران بحران استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گیرد
3- برای تحقق هم‌افزایی که بیشترین تأثیرگذاری بر همکاری بین سازمانی را دارد، حضور فعال جامعه مدنی و همکاری های بین گروهی و شکل گیری روابط شبکه ای و مذاکرات تعاملی با بخش دولتی و خصوصی، به منظور بهبود حل مشکلات اجتماعی و هم افزایی بین بخشی، در مدیریت بحران های طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد تقویت گردد. 
4- با توجه به اینکه از بین عوامل اصلی تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی، مؤلفه اطلاع رسانی و مدیریت منابع، بیشترین تأثیر گذاری را بر هماهنگی بین سازمان های عضو ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه وبویراحمد دارند، به منظور افزایش هماهنگی بین دستگاه های عضو ستاد بحران استان، پیشنهاد می گردد: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برنامه ها، سازماندهی اخبار و اطلاعات در حین بحران، بوجود آوردن یک تصویر عملیاتی مشترک بین دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران با اطلاع رسانی مستمر از وضعیت بحران و افزایش توزیع آگاهی های فراوضعیتی (آگاهی ها، توانایی ها و منابع سایر سازمان ها)، بین دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران، همچنین هدایت متمرکز و مناسب منابع قبل و در زمان ایجاد بحران و جلوگیری از به هدردادن منابع و امکانات توسط دیگر سازمان های عضو ستاد بحران در زمان بحران، در دستور کار و اقدام ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گیرد.
5- برای تحقق حکمرانی شبکه ای و بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت بحران های طبیعی در استان کهگیلویه و بویراحمد، شبکه ای از سازمان های هماهنگ، کارا و اثربخش که از شفافیت و دموکراسی در تصمیم گیری و عمل برخوردار باشند، تشکیل گردد.
6- برای جلوگیری از کاهش هماهنگی بین سازمان های عضو ستاد مدیریت بحران استان، جلوگیری از درهم شکسته شدن مرزهای قانونی در زمان بحران، جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی و غیرکارشناسانه در زمینه مدیریت بحران، افزایش اعتقاد و آگاهی مدیران عضو ستاد مدیریت بحران استان به موثربودن آموزش و تأثیر آن بر مدیریت بهینه بحران، افزایش اعتقاد و آگاهی مدیران و فرماندهان عضو ستاد مدیریت بحران استان به کارجمعی و خردجمعی در زمان ایجاد بحران، تقویت نگاه برنامه محور در بین مدیران و فرماندهان مدیریت بحران، افزایش اعتقاد و آگاهی مدیران و فرماندهان مدیریت بحران، به ایجاد تعاملات و همکاری های بین سازمانی و ارسال اطلاعات از طرف افراد و تیم های عملیاتی حاضر در صحنه بحران به سازمان خود و وجه به نیاز سایر سازمان ها به اطلاعات مذکور، در دستور کار و عمل ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت بحران های طبیعی، گردد.
7- به منظور افزایش کیفیت مدیریت کلی کارگروه های مختلف ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر افزایش شفافیت در شبکه همکاری بین سازمانی و تحقق حکمرانی شبکه ای در عرصه مدیریت بحران های طبیعی، پیشنهاد می گردد: در زمینه مدیریت بحران و دسترسی آسان و راحت مردم به اطلاعات و تصمیمات ستاد بحران استان، در دستور کار و عمل ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت بحران های طبیعی، گردد.
8- به منظور افزایش کیفیت مدیریت کلی کارگروه های مختلف ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر افزایش دموکراسی در شبکه همکاری بین سازمانی و تحقق حکمرانی شبکه ای در عرصه مدیریت بحران های طبیعی، پیشنهاد می گردد: استفاده از شهروندان و نیروهای مردمی(مانند بسیج)، جهت مدیریت بهتر حوادث و بحران های طبیعی، ایجاد زمینه همکاری بین سازمان های دولتی، غیردولتی و نیروهای مردمی در زمینه مدیریت بحران های طبیعی در دستور کار و عمل ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت بحران های طبیعی، گردد.
9- به منظور افزایش کیفیت مدیریت کلی کارگروه های مختلف ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر اثربخشی و تحقق حکمرانی شبکه ای در عرصه مدیریت بحران های طبیعی، پیشنهاد می گردد: ثبات مدیریتی مدیران و رابطین بحران سازمان ها و دستگاه های مختلف عضو ستاد بحران و همکاری و هماهنگی بین سازمان های عضو ستاد بحران در محیط های متغیر و بحران های مختلف، افزایش یابد.

text to speech icon

کلید واژه ها: پذیرش چاپ مقاله ـ فصلنامه علمی ـ پژوهشی مسکن و محیط روستا جهاددانشگاهی


نظر شما :