خدمات دولت الکترونیک

تعداد بازدید:۲۰۰۲

عنوان خدمت

دسته بندی

ارائه دهنده

اجرای برنامه های ترویجی و فرهنگی و هنری

خدمات فرهنگی

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور

خدمات پژوهشی

معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی

خدمات آموزشی

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

افکار سنجی

خدمات فرهنگی

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

خدمات فرهنگی

مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی

تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان

خدمات پژوهشی

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

مشارکت برای ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان

خدمات اشتغال

معاونت تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان - مرکز اطلاع رسانی بازار کار

خبر گزاری و اطلاع رسانی

خدمات فرهنگی

خبرگزاری دانشجویان ایران - خبرگزاری قرآنی